Vrste jezikovnih tečajev

Jezikovni programi za učence in dijake

V času počitnic nudijo jezikovne šole posebne počitniške jezikovne programe za otroke in mladino v starosti od 9 do 20 let v najbolj zanimivih predelih sveta. Programi združujejo učenje tujih jezikov z družabnimi in športnimi aktivnostmi ter izleti. Odhodi na te programe so možni v skupini, ki jo spremlja LTA spremljevalec, ali pa udeležnci na tečaje odhajajo individualno.

Standardni tečaji

Standardni tečaji so tečaji splošnega jezika, kjer velja poudarek praktični rabi jezika v vsakdanjih situacijah. Pri pouku se obravnava aktualna tematika in razvijajo vse temeljne jezikovne spretnosti: govor, slušno razumevanje, branje in pisanje, smiselno pa je vključena slovnica in njena praktična raba. Del učnih vsebin je po navadi namenjen tudi seznanjanju s kulturo, načinom življenja in politiko dežele gostiteljice. Tečaji praviloma vključujejo 15 do 20 šolskih ur pouka tedensko, tako da tečajnikom ostaja zadosti prostega časa za ukvarjanje s hobiji ali za udeležbo na aktivnostih v organizaciji šole, kar je istočasno odlična priložnost za utrjevanje in preizkušanje jezikovnega znanja, naučenega pri pouku. Pouk poteka v skupinah, pri čemer velikost skupine variira med 8 in 18 udeleženci. Šole te tečaje praviloma izvajajo za vse nivoje predznanja, pouk pa lahko poteka dopoldan ali popoldan.

Intenzivni in visoko intenzivni tečaji

Ti tečaji so namenjeni bolj motiviranim tečajnikom, ki zahtevajo hitrejše napredovanje v znanju tujega jezika. Zaradi višjega števila učnih ur, praviloma od 25 do 30 tedensko, je na voljo več časa za poglabljanje in utrjevanje učne snovi in obravnavanje novih učnih vsebin. Tudi intenzivni tečaji so večinoma tečaji splošnega jezika. Na nekaterih šolah je osnova intenzivnega tečaja standardni tečaj, dodatne ure pa potekajo v obliki izbirnih učnih vsebin, ki jih izbirate glede na lastni interes, jezikovne potrebe in tudi glede na predznanje tujega jezika.

Intenzivni tečaji plus

Intenzivni tečaji plus so kombinacija standardnega ali intenzivnega tečaja oziroma tečaja v mini skupinah in individualnih učnih ur in so nedvomno ena najboljših poti za učenje tujega jezika. Pri pouku v skupinah velja poudarek urjenju tistih jezikovnih veščin, ki jih je najbolje utrjevati in nadgrajevati v skupini, vsebina individualnih ur pa je fleksibilna in se popolnoma prilagodi željam in jezikovnim potrebam tečajnika. Utrjujete lahko v skupinskem delu tečaja pridobljeno znanje, nadgrajujete znanje splošnega jezika ali pa obravnavate tematiko, skladno s potrebami vašega delovnega ali študijskega okolja.

Individualni pouk

Pri tej najintenzivnejši vrsti jezikovnih tečajev sta vsebina in tempo učnih ur popolnoma prilagojena udeležencu. Da lahko učitelji jezikovni program že vnaprej oblikujejo kar najbolj skladno z željami in potrebami tečajnikov, vsak udeleženec takoj po prijavi izpolni vprašalnik, ki ga posreduje jezikovna šola, in služi tako za določitev nivoja predznanja kot za oblikovanje vsebine jezikovnega tečaja.

Tečaji poslovnega jezika

Vsebina tečajev in treningov poslovnega jezika je pripravljena s ciljem, da udeleženci dosežejo čim višji nivo učinkovitega in tekočega komuniciranja v tujem jeziku v različnih poslovnih kontekstih: na sestankih, za vključevanje v diskusije, pri pogajanjih in predstavitvah, pri telefonskem komuniciranju, pri pisanju elektronske pošte, pisem in poročil in vključujejo simulacije različnih poslovnih situacij. Pokrivajo različna področja splošnega poslovnega besedišča in dajejo udeležencem komunikacijska orodja za učinkovito nastopanje v mednarodnem poslovnem okolju kot tudi za razvoj njihove kariere. Običajno tečaji vključujejo tudi urjenje za rabo jezika v manj formalnih poslovnih in družabnih situacijah in pisno poslovno korespondenco.

Tečaji za poslovneže

Za poslovneže in vodstveni kader nudijo izbrane šole jezikovne treninge, ki so vsebinsko precej podobni tečajem poslovnega jezika, udeleženci pa praviloma razpolagajo z večletnimi delovnimi izkušnjami. Povprečna starost udeležencev je višja kot pri ostalih tečajih in leži med 30. in 40. letom starosti. Tečaji potekajo praviloma v malih skupinah, individualno ali kot kombinacija individualnega pouka in pouka v malih skupinah. Skupine so glede na interese in delovna področja udeležencev tudi bolj homogene kot pri drugih tečajih.

Specializirani tečaji

To so tečaji za posamezne poklice in posamezna strokovna področja kot so npr. finance in bančništvo, marketing, medicina, hotelirstvo, pravo,… Praviloma je za vključitev v tečaj potrebno predznanje tujega jezika vsaj na srednji stopnji.

Jezikovni tečaj 30+

Jezikovni tečaji 30+ so namenjeni udeležencem, starejšim od 30 let, čemur je prilagojena tudi vsebina programov.

Tečaji tujih jezikov in aktivnosti

Nekateri jezikovni centri poleg klasičnih jezikovnih tečajev nudijo programe, ki so kombinacija izpopolnjevanja znanja tujih jezikov in aktivnega ukvarjanja s športom (tečaji golfa, potapljanja, jadranja, deskanja, tenisa, jahanja, kajtanja,…) ali s tečaji plesa, fotografiranja, slikarstva, kuharske umetnosti …, kar omogoča še boljši vpogled v kulturo neke dežele in je korak več k boljšemu obvladovanju tujih jezikov.

Tečaji za profesorje tujih jezikov

Udeleženci med izobraževanjem poleg izpopolnjevanja splošne angleščine na visokem nivoju obravnavajo tematiko s področja didaktike, praktičnih interaktivnih in komunikativnih aktivnosti za pouk tujega jezika in sodobnega razvoja učne literature.

Jezikovni tečaji Club 50+

Jezikovni tečaji Club 50+ so namenjeni udeležencem, starejšim od 50 let, ki jih tuji jeziki zanimajo, a si ne želijo udeležbe na enem izmed standardnih jezikovnih tečajev. Ti tečaji so kombinacija jezikovnega tečaja, ogledov in izletov ter družabnih in kulturnih aktivnosti (obiski muzejev, gledališč, koncertov…) v družbi sovrstnikov različnih narodnosti.

Priprave na izpite za pridobitev mednarodno priznanih certifikatov

Med tečaji se udeleženci ciljno pripravljajo na opravljanje mednarodno priznanih izpitov (FCE, CAE, TOEFL, IELTS, Trinity). Za vključitev v tečaje je praviloma potrebno razpolagati s predznanjem na določenem nivoju. Običajno so to dalj časa trajajoči tečaji z določenimi datumi začetkov nekajkrat letno. Nekatere šole nudijo možnost krajših priprav in priprav kot dodatnih učnih ur v okviru izbirnih vsebin popoldanskih jezikovnih delavnic. Šole, ki izvajajo tečaje priprav na izpite so velikokrat hkrati tudi izpitni centri, tako da udeleženci lahko izpit opravljajo po zaključku priprav.

Priprave na izpit TOEFL
»Test of English as a Foreign Language« je razširjen predvsem v ameriškem predelu sveta in je namenjen ocenjevanju znanja angleškega jezika za uporabo na akademskem področju. Test se izvaja po celem svetu
in je veljaven dve leti. Rezultat testa je ovrednoten z določenim številom točk, ki predstavlja vaš nivo znanja angleškega jezika. Opravljanje izpita in doseganje zahtevanega števila točk je pogoj za vpis na ameriške,
v zadnjem času pa tudi na univerze drugih angleško govorečih držav.

Priprave na izpit IELTS 
Mednarodni izpit iz angleškega jezika »International English Language Testing System« ocenjuje jezikovno spretnost kandidatov, ki se odpravljajo na študij ali delo v angleško govoreče države. IELTS je pogosto pogoj za vpis na univerze in druge visokošolske ustanove v ZDA, v Veliki Britaniji in v drugih evropskih državah, v Avstraliji, v Hong Kongu, v Novi Zelandiji in v Kanadi. Test preverja sposobnost sporazumevanja v angleščini na štirih jezikovnih področjih – slušnem, bralnem, pisnem in govornem, rezultat testa pa je podan s številom doseženih točk na lestvici od 1 do 9. Za vpis na univerzo je običajno potrebno doseči vsaj med 5.5 in 7.5 točk.
Možna je izbira med dvema moduloma: Academic ali General Training.
Če bi se radi vpisali na univerzitetni študijski program, ki poteka v angleščini, potrebujete Academic Module, če pa se nameravate vpisati v srednjo šolo ali na visokošolski študijski program, poiskati delo ali emigrirati v Avstralijo, Novo Zelandijo ali Kanado, morate opraviti General Training Module.

Priprave na izpit FCE
Izpit »First Certificate in English« ustreza ravni Sveta Evrope B2 in preverja znanje angleščine uporabnikov na ravni jezikovne neodvisnosti. Da bi ga uspešno opravili, praviloma potrebujete od 500 do 600 ur učenja. Je najbolj razširjen in priznan izpit iz angleškega jezika na svetu, ki ga večina slovenskih podjetij in ustanov priznava kot dokaz znanja angleškega jezika.

Priprave na izpit CAE 
Izpit »Certificate of Advanced English« je namenjen vsem, ki pri svojem delu pogosto uporabljajo angleščino. Najpogosteje ga opravljajo študentje, podjetniki in drugi strokovnjaki. Večina univerz in drugih visokošolskih ustanov v Veliki Britaniji priznava izpit CAE kot zadosten dokaz znanja angleščine za študij. Izpit CAE ustreza ravni Sveta Evrope C1.

Priprave na izpit TRINITY
Mednarodno priznani izpit, pri katerem se preverja sposobnost ustnega komuniciranja in sposobnost razumevanja govorjenega angleškega jezika, ki ga letno opravlja več kot 600.000 kandidatov v več kot 60 državah širom sveta.

ONLINE SPLETNI TESTI

Preverite svoje znanje tujih jezikov

AngleščinaSpletni test – preverite znanje angleškega jezika.

NemščinaSpletni test – preverite znanje nemškega jezika.