Splošno o tečajih

Dolžina učne ure

Dolžina šolskih ur se na različnih jezikovnih šolah razlikuje in variira med 40 in 60 minutami, kar je pomembno pri primerjavi cen različnih tečajev. Natančni podatki o dolžini učnih ur so navedeni pri opisu posameznih tečajev.

Število tečajnikov v skupini

Intenzivnost tečaja, možnost prilagajanja učnih vsebin in dinamika pouka so pogojeni s številom tečajnikov v skupini. Pouk je intenzivnejši pri manjšem številu tečajnikov, prav tako se v okviru manjših skupin učne vsebine lažje prilagodijo interesom in učnim potrebam posameznika.

Uvrstitveni testi

Ne glede na to, da boste svoje predznanje okvirno ocenili in navedli na prijavnici, udeleženci jezikovnih tečajev v tujini praviloma prvi dan pouka opravijo uvrstitveni test, na osnovi le-tega jih učitelji uvrstitvijo v ustrezne skupine. Možno je, da razpolagate z več pasivnega znanja, ki vam ga bo na jezikovnem tečaju uspelo v kratkem času aktivirati. Vaši učitelji vam bodo ustrezno svetovali, če boste imeli občutek, da je pouk v vaši skupini premalo ali prezahteven. Menjava skupine v tem primeru je praviloma vedno možna, upoštevajte pa, da poteka razporeditev v razrede ob ponedeljkih, zato potekajo tudi menjave skupin načeloma tudi le ob ponedeljkih. Tečajniki, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobenega izmed težavnostnih nivojev, ki jih jezikovna šola v nekem terminu izvaja, bodo namesto jezikovnega tečaja v skupini obiskovali individualni pouk, pri čemer se število učnih ur ustrezno zmanjša. Število učnih ur se lahko zniža tudi v primeru, da so za nek tečaj, ki poteka v skupni, prijavljeni manj kot trije tečajniki.

Pouk

Jezikovni tečaji v tujini se praviloma začenjajo ob ponedeljkih, pouk poteka od ponedeljka do petka. Če je ponedeljek dela prost dan, se začetek pouka prestavi na torek. Pouk poteka dopoldan in/ali popoldan, odvisno od vrste in intenzivnosti jezikovnega tečaja in od sezone, urniki pa so v popolni pristojnosti jezikovnih šol.

V smislu sodobnega načina učenja tujih jezikov poteka pouk med jezikovnimi tečaji v tujini v mednarodnih skupinah na vseh stopnjah predznanja izključno v tujem jeziku, seveda pa učitelji izbirajo učne tehnike, ki odgovarjajo nivoju predznanja in strukturi udeležencev jezikovnih tečajev. Pristop je osredotočen na komunikacijske procese, sicer pa se jezikovne spretnosti (slušno in bralno razumevanje ter govorno in pisno sporočanje) med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Med praktičnimi vajami v smiselnem kontekstu sta vključeni slovnica in nadgradnja besedišča, pouk pa vključuje igranje situacijskih dialogov in razgovore z različno tematiko kot odličen način za urjenje v samozavestnem, tekočem in učinkovitem govoru. V odvisnosti od vrste jezikovnega tečaja v tujini boste vsak dan za domače naloge potrebovali od 15 minut do 2 ur. Upoštevajte pa, da je vaš napredek odvisen predvsem od vas samih in vašega aktivnega sodelovanja pri pouku.

Učni materiali

Pri pouku boste uporabljali različne učbenike, učne materiale jezikovnih šol, časopisne in revijalne članke in druge materiale. Učbenike in določeno drugo učno literaturo tečajniki praviloma prejmejo na posodo, na nekaterih šolah pa je učbenike potrebno kupiti, podrobnejše informacije najdete v rubriki »Cena vključuje« pri posameznem jezikovnem programu. Priporočamo, da na jezikovni tečaj vzamete pisala, zvezek in slovar.

Certifikati in potrdila o udeležbi na tečajih

Po uspešno zaključenem tečaju prejmejo udeleženci potrdilo o udeležbi na tečaju, na posameznih šolah pa še podrobnejše poročilo o doseženi stopnji znanja tujega jezika.
Nekatere izmed naših partnerskih šol nudijo pripravljalne tečaje na mednarodne izpite, ki jih udeleženci opravijo po zaključku tečaja in pridobijo ustrezna mednarodno veljavna spričevala.

Narodnostna sestava tečajnikov

Čeprav se narodnostni raznolikosti tečajnikov posveča precejšnja pozornost, na večini jezikovnih šol sprejemajo prijave tečajnikov kot le-te prihajajo. Poleg tega so v odvisnosti od letnega časa in lokacije šole tečajniki določenih narodnosti lahko močneje zastopani. Tako najdemo na jezikovnih šolah v Avstraliji, v Novi Zelandiji, predvsem na zahodni obali ZDA in Kanade precej Azijcev, v Italiji in Španiji precej nemško govorečih tečajnikov ter na Malti precej Špancev, Italijanov in Nemcev.

Starost udeležencev

Na mednarodnih jezikovnih šolah srečamo tečajnike vseh starosti in poklicev. Spodnja starostna meja je v katalogu navedena pri vsakem posameznem programu.
Nekatere jezikovne šole nudijo jezikovne tečaje le za določene starostne skupine, npr. tečaje za mladino, druge pa določijo najnižjo starost tečajnikov, pri kateri se tečaja lahko udeležite, npr. nad 16 ali 18 let. Statistično gledano velja za Evropo, Avstralijo in ZDA, da je večina udeležencev tečajev splošnega jezika stara od 20 do 30 let, vendar tudi tečajniki, starejši od 60 let, niso nikakršna redkost.
Starostna raznolikost je tečajnikom praviloma povšeči, saj vsak prinaša s seboj svoje izkušnje, znanja, besedišče in interese, in tako pripomore k raznolikosti pouka. Velja pa pripomniti, da se potrebe in zahteve ter pričakovanja udeležencev različne starosti lahko precej razlikujejo. Povprečna starost udeležencev intenzivnih tečajev in tečajev med šolskih letom je praviloma višja kot med poletnimi počitnicami, ko se tečajev večinoma udeležujejo dijaki in študenti.

Jezikovne ravni

Število različnih težavnostnih stopenj – jezikovnih ravni, na katerih potekajo tečaji, daje podatek o tem, kakšna je razporeditev tečajnikov v skupine. Večje šole praviloma nudijo več različnih težavnostnih stopenj, zato je razporeditev v skupine lahko bolj natančna in so skupine posledično bolj homogene. Ne glede na število tečajnikov pa šole ne morejo zagotoviti tečajev na vseh težavnostnih nivojih v vsakem terminu, saj je porazdelitev odvisna od jezikovnega znanja tečajnikov, ki se prijavijo na tečaj v nekem terminu, na to pa šole nimajo nikakršnega vpliva. Predvsem na manjših šolah ali v primeru udeležbe na
jezikovnih tečajih izven sezone se pogosteje dogaja, da je razporeditev v skupine bolj groba in so v učni skupini večje razlike v predznanju tečajnikov.
Programi na večini naših partnerskih šol so usklajeni s CEFR – »Evropsko referenčno lestvico za tuje jezike «, ki jo je izdal Svet Evrope. Lestvica obsega šest jezikovnih ravni in opredeljuje jezikovna znanja in spretnosti, ki jih mora posameznik obvladati pri bralnem in slušnem razumevanju, pisno in govorno na posamezni ravni.

OSNOVNA RAVEN A1 Razumete sogovornika, če govori počasi in razločno. Uporabljate pogoste vsakodnevne izraze in zelo osnovne besedne zveze. Predstaviti znate sebe in druge ter spraševati in odgovarjati na osebna vprašanja, pisati znate kratka preprosta sporočila. Imate težave z izgovorjavo, uporabo besed, razumevanjem
in s slovnico.
A2 Sposobni ste preprostega vsakodnevnega sporazumevanja. Sporazumevate se v preprostih situacijah, znajdete se v krajših družabnih pogovorih, uporabljate
vrsto besednih zvez in povedi, s katerimi lahko na preprost način opišete svojo družino in druge ljudi, življenjske pogoje ali svojo izobrazbo, predstavite svojo zaposlitev; poznate osnovne slovnične strukture in sestavljate kratka, preprosta
obvestila in sporočila.
SREDNJA RAVEN B1 Pri razločnem govorjenju razumete glavne točke, kadar gre za znane
reči. Tvorite preproste povedi iz besednih zvez, s katerimi opišete svoje izkušnje in dogodke, želje, na kratko razložite svoje poglede in načrte. Pišete preprosta, povezana besedila v zvezi s splošnimi
temami, osebna pisma,… Še vedno prisotnih precej napak, težave povzročajo skromen besedni zaklad, slovnica …
B2 Razumete glavne ideje v kompleksnem besedilu tako o konkretnih kot abstraktnih
temah, vključno z razpravami s svojega strokovnega področja. V medosebnih stikih
govorite dovolj tekoče in spontano, tvoriti znate jasno, poglobljeno besedilo iz širokega razpona tem, še vedno pa se pojavlja negotovost pri izražanju in slovnične napake.
VIŠJA RAVEN C1 Izražate se tekoče in spontano, ne da bi očitno iskali ustrezne izraze. Jezik uporabljate učinkovito, tako za družabne kot za akademske in poklicne namene. Tvorite jasna, slogovno dobra besedila in obširneje izražate svoja stališča. Pri izgovorjavi, izbiri besed in slovnici so občasne napake.
C2 Nimate težav pri razumevanju jezika, govorjenega v živo ali posredovanega preko
medijev, ne glede na tempo govorjenja in tematiko. Z lahkoto sodelujete v vsakem
pogovoru in razpravi, govorite tekoče in natančno izražate tudi majhne pomenske
odtenke. Sestavljate zahtevna pisma, poročila in članke v zvezi z zahtevnimi vsebinami.

Jezikovni nivoji in predvideno napredovanje
Če je le mogoče, priporočamo udeležbo na tečaju za daljše obdobje. Sicer lahko med visoko intenzivnim krajšim tečajem predelate enako količino snovi, a znanje boste bolj utrdili in dosegli, da bo trajnejše tekom dalj časa trajajočega tečaja. Da boste lažje predvideli koliko časa bi potrebovali, da dosežete svoj cilj – želeni nivo znanja tujega jezika, v nadaljevanju navajamo diagram za predvideno napredovanje po nivojih.

Spodnji diagram predstavlja predvideno napredovanje po jezikovnih nivojih, če bi obiskovali intenzivni tečaj v skupini, 25 šolskih ur tedensko. Seveda pa še tako dober tečaj in odličen učitelj ne zagotavljata napredka v znanju tujega jezika brez vašega sodelovanja. Končni uspeh bo odvisen predvsem od vas in vašega aktivnega sodelovanja. Pri tem bi omenili, da je kraj tečaja za veliko udeležencev pomemben element motivacije, saj se v nam zanimivem okolju učimo bolje in več!

Prazniki

Ob državnih in verskih praznikih pouk na večini jezikovnih šol odpade in se ne nadomešča.

ONLINE SPLETNI TESTI

Preverite svoje znanje tujih jezikov

AngleščinaSpletni test – preverite znanje angleškega jezika.

NemščinaSpletni test – preverite znanje nemškega jezika.