Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji in navodila so sestavni del prijavnice, ki velja kot pogodba, ki jo skleneta LTA d.o.o. oz. s strani LTA d.o.o. pooblaščeno podjetje/ agencija in udeleženec LTA programov (v nadaljevanju udeleženec) oziroma starši ali skrbniki mladoletnih udeležencev, ki se prijavljajo na določeni LTA program. V primeru telefonske prijave oz. prijave po internetu se šteje, da so udeleženci oziroma starši ali skrbniki mladoletnih udeležencev sprejeli določila teh Splošnih pogojev takrat, ko so telefonsko ali po internetu naročili/ izvršili prijavo na določen LTA program. Naročnik LTA programa ali udeleženec je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali kupila aranžma LTA programa in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oziroma določilo navedeno v programu.
LTA d.o.o. pa poleg progaje lastnih aranžmajev, pri katerih nastopa kot organizator potovanja, prodaja tudi aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, kjer je v vlogi pooblaščene agencije in posrednika za prodajo njihovih aranžmajev.
Pri prodaji aranžmajev drugih organizatorjev potovanj in izletov veljajo njihovi Splošni pogoji. V posebnem primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu potovanja glede katerekoli točke Splošnih pogojev navedeno drugače, velja navedba, napisana v programu.
Splošni pogoji drugih organizatorjev so razvidni iz njihovih Splošnih pogojev, cenikov ali programov in so običajno navedeni tudi na njihovi spletni strani. Ime odgovornega organizatorja je razvidno iz programa in katalogov ter je navedeno na pogodbi o potovanju/prijavnici. Organizator potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi o potovanju navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja.
V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje prek interneta se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma.

PRIJAVE

LTA  za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške ali prijavnino v višini 18,00 EUR.
Udeleženec se lahko na LTA program prijavi preko spleta, na sedežu podjetja LTA d.o.o. ali pri pooblaščenih agencijah. Ob prijavi izpolni prijavnico z opombo, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in določili, s programom in standardnimi informacijami iz standardnega obrazca informacij, in jih v celoti sprejema. Tako postane vse, kar je navedeno, pravna obveznost tako za udeleženca kot za organizatorja. V primeru prijave po telefonu ali internetu se šteje, da je udeleženec sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je telefonsko oz. preko interneta naročil aranžma LTA programa. Ob prijavi so udeleženec oziroma starši ali skrbniki mladoletnih udeležencev dolžni navesti vse v prijavnici zahtevane podatke in s podpisom prijavnice odgovarjajo za verodostojnost v prijavnici navedenih podatkov. Organizator LTA d.o.o. ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršnekoli zdravstvene težave udeleženca, ki bi nastale kot posledica napačnega ali pomanjkljivega informiranja o zdravstvenem stanju ali potrebah udeleženca. V primeru, da so v prijavi navedeni pomanjkljivi ali napačni podatki, udeleženci oz. starši ali skrbniki mladoletnih udeležencev odgovarjajo za vse stroške oz. posledice nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava na LTA program je zavezujoča. Od nje se lahko odstopi le v skladu z določili o odpovedi s strani udeleženca oziroma staršev ali skrbnikov mladoletnih udeležencev, organizator pa ima pravico obračunati odpovedne stroške v skladu s točko UDELEŽENČEVA ODPOVED POTOVANJA. Šteje se, da je prijava veljavna s podpisom naročnika, pa tudi s samim plačilom, ne glede na to, ali je podpisana ali ne. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane prijave/pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek udeleženca, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo stroškov prijave oziroma rezervacije, ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je udeleženec posredoval zavezujočo prijavo, ali prijava, ki vsebuje kateregakoli izmed navedenih podatkov. Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ-request) udeleženec plača varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda, in ki ni nižja od 50,00 €.

PLAČILA

Za dan plačila se šteje dan, ko je udeleženec oziroma starši ali skrbniki mladoletnih udeležencev izvršil vplačilo pri pooblaščeni agenciji oz. ko LTA d.o.o. prejme plačilo na TRR LTA d.o.o. Če ni v pogodbi/potrditvi prijave določeno drugače, znaša plačilo ob prijavi 30% celotne vrednosti aranžmaja LTA programa, preostanek v višini 70% pa zapade v plačilo najmanj 20 dni pred odhodom na LTA program, oziroma kakor je navedeno v programu. V primeru, da udeleženec oziroma starši ali skrbniki mladoletnih udeležencev ne plačajo aranžmaja LTA programa v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in se smiselno uporabijo določila o odpovedi LTA programa s strani udeleženca, organizator pa ima pravico obračunati odpovedne stroške v skladu s točko UDELEŽENČEVA ODPOVED POTOVANJA. Kadar za udeleženca aranžma LTA programa rezervira pooblaščena turistična agencija oziroma podjetje, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi zanje. Plačila so možna z nakazilom na transakcijski račun LTA d.o.o. ali z drugim negotovinskim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, Maestro, BA …) aranžmaja LTA programa ali druge storitve, LTA d.o.o. v primeru vračila plačila v nobenem primeru ne izplača gotovine, udeleženec pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

CENE

Cene za vse LTA programe so navedene v evrih in so bile izračunane dne 20.12.2019, v vseh cenah pa je že vključen davek na dodano vrednost. Pri LTA programih v Veliki Britaniji, Avstraliji, Novi Zelandiji, ZDA, Kanadi, na Kitajskem, na Japonskem in Južni Afriki so cene vezane deloma na tečaj evra in deloma na tečaj valute, ki se uporablja za obračun storitev (angleškega funta, avstralskega dolarja, novozelandskega dolarja, ameriškega dolarja, kanadskega dolarja, kitajskega juana, japonskega jena in južnoafriškega randa). V primeru spremembe tečajnega razmerja med tema valutama se prav tako spremeni izračun v evrih. V skladu z 900. členom Obligacijskega zakonika si organizator pridržuje pravico do spremembe tu objavljenih cen, če je prišlo do sprememb tečajev valut, na podlagi katerih je izračunana cena aranžmaja jezikovnega tečaja, do povišanja tarif prevoznikov, vključno s stroški goriva, ali do povišanja pristojbin za določene storitve (letališča), ki vplivajo na ceno aranžmajev LTA programov. O morebitnem povišanju cene mora organizator plačnika LTA programa obvestiti vsaj 20 dni pred odhodom jasno in razumljivo na trajnem nosilcu podatkov z vključeno obrazložitvijo in izračunom povišanja. Če se cena poviša za več kot 8% cene aranžmaja, lahko udeleženec odstopi od pogodbe  v skladu s tretjim odstavkom 57.d člena ZVPot ali v skladu z drugim odstavkom 57.h člena istega zakona in ima pravico do povračila vplačanega zneska, vendar brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vize, zavarovanja, cepljenj in podobnih stroškov. Udeleženec lahko v razumnem roku, ki ga določi organizator potovanja, privoli v predlagano spremembo ali odstopi od pogodbe o paketnem potovanju, ne da bi moral plačati riziko odpovedi. Če udeleženec v postavljenem roku ne odgovori, se šteje da odstopa od pogodbe. Udeleženec ima tudi pravico do znižanja cene, če pride do znižanja zadevnih stroškov (peti odstavek 57.d člena ZVPot).
V primerih znižanja cene iz prejšnjega odstavka lahko organizator potovanja od zneska, ki ga dolguje udeležencu, odšteje dejanske administrativne stroške, ki jih je z znižanjem imel. Na zahtevo udeleženca organizator potovanja predloži dokazila o teh administrativnih stroških (šesti odstavek 57.d člena ZVPot). Pri aranžmajih LTA programov za mladino s spremljevalcem velja objavljena cena in izvedba LTA programa v tujini v določenem terminu pri prijavi najmanj 10 udeležencev, pri čemer pa glede cene velja določilo iz 1. odstavka te točke. Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo in se ne seštevajo. Organizator lahko v programu določi ali dopušča možnost, da udeleženec plača storitve, ki bodo opravljene v tujini na kraju samem (npr. fakultativni izleti, vstopnine, nastanitev, prevozi …). V tem primeru organizator ne nastopa niti kot organizator niti kot posrednik, ampak zgolj kot informator. Zato udeleženec uveljavlja vse reklamacijske zahtevke v tujini na kraju samem. V skladu s sklepom Združenja turističnih agencij Slovenije se pri prodaji aranžmajev LTA programov lahko zaračunavajo stroški prijave v višini 20 EUR.

STORITVE, VKLJUČENE V CENI ARANŽMAJA

V ceno aranžmaja so vključene storitve, navedene v rubriki »Cena vključuje« posameznega aranžmaja LTA programa. V primeru, da posamezni aranžma LTA programa nudi posebne oziroma dodatne storitve, udeleženec posreduje zahtevo po teh storitvah ob prijavi in jih doplača k osnovni ceni aranžmaja.

ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI ALI SPREMEMBE ARANŽMAJA LTA PROGRAMOV

LTA d.o.o. si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do spremembe ali odpovedi posameznega aranžmaja LTA programa.
LTA d.o.o. lahko odstopi od pogodbe in udeležencu vrne vsa plačila, ne da bi moral potrošniku vrniti škodo če:

 • Zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin ne more izpolniti pogodbe o paketnem potovanju in o odstopu  od pogodbe obvesti udeleženca pred začetkom turističnega paketa brez nepotrebnega odlašanja ali če
 • Se ni zbralo minimalno število udeležencev, predvideno za posamezno vrsto aranžmajev (minimalno 10 udeležencev v posameznem terminu za aranžmaje tečajev tujih jezikov za otroke in mladino s slovenskim spremljevalcem oziroma predstavnikom) in organizator obvesti udeleženca o odstopu od pogodbe v pogodbeno dogovorjenem roku, vendar najkasneje:
  • 20 dni pred začetkom aranžmaja, daljšega od šest dni;
  • 7 dni pred začetkom aranžmaja, ki traja od dva do šest dni;
  • 48 ur pred začetkom aranžmaja, krajšega od dveh dni

Organizator programa lahko delno ali popolnoma odpove program, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih preprečiti in bi za organizatorja predstavljale upravičen razlog, da programa ne objavi ali zanj sprejema rezervacije, če bi le-te obstajale v času objave in prodaje aranžmaja. V teh primerih organizator ne prevzema nobene obveznosti za nadomestilo škode kupcem, temveč ima kupec pravico do vračila vplačanega zneska aranžmaja. LTA d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oziroma do odpovedi aranžmaja LTA programa zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer poteka LTA program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere organizator ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Prav tako LTA d.o.o. ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko udeležencem zagotovi storitve v obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da LTA d.o.o. odpove potovanje, ima udeleženec /plačnik pravico do povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru odpovedi aranžmaja LTA programa s strani LTA d.o.o., udeleženec nima pravice do povračila stroškov vizumov ali cepljenj, ki so bili potrebni za udeležbo na določenem LTA programu, oziroma povračila administrativnih stroškov in zavarovanj sklenjenih pri zavarovalnici. O kakršnikoli naknadni spremembi programa LTA d.o.o. udeleženca nemudoma obvesti. Če LTA d.o.o. oziroma drug organizator potovanj odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve. LTA d.o.o. si pridržuje pravico do odpovedi pogodbe in lahko zahteva povrnitev škode od udeleženca oziroma staršev ali skrbnikov mladoletnih udeležencev, ki neposredno kršijo določila pogodbe, sklenjene z LTA d.o.o. oz. če so udeleženec oziroma starši ali skrbniki mladoletnih udeležencev namerno sporočili napačne podatke ali prikrivali podatke o dejanskem fizičnem ali duševnem zdravstvenem stanju udeleženca, ki jih je potrebno navesti na prijavnici. Letalski prevoznik si pridržuje pravico do spremembe letalskega voznega reda, kar se lahko zgodi tudi tik pred odhodom, vendar mora biti udeleženec o tem obveščen. LTA d.o.o. ne odgovarja za zamude letal, vlakov, avtobusov ali ladij, do katerih pride iz različnih razlogov, kot so stavke, slabe vremenske razmere, nujna vzdrževalna dela, popravila, obremenitve zračnega prostora, kakor tudi ne za spremembe programa, dodatne stroške ali neizkoriščene storitve, ki bi bile posledica teh zamud. Organizator lahko zamenja po pogodbi dogovorjeno nastanitev, kar se lahko zgodi šele na kraju samem, vendar le z nastanitvijo v objektu iste ali višje kategorije ter na lastne stroške.

UDELEŽENČEVA ODPOVED POTOVANJA

Potnik ima na podlagi 57.f člena ZVPot kadarkoli pred začetkom potovanja pravico do odpovedi potovanja. Odpoved je lahko le pisna.
V primeru JEZIKOVNIH TEČAJEV V TUJINI, kjer kot organizator nastopa LTA, ima LTA d.o.o. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja.
Višina povračila stroškov odpovedi potovanja  je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je udeleženec pisno odpovedal pogodbo o potovanju. Datum, ko organizator, LTA d.o.o., Trg svobode 26, 2310 Slov. Bistrica, prejme pisno odpoved, je osnova za obračun stroškov preklica, in sicer:

 • za odpoved do 30 dni pred odhodom organizator zadrži 10% vrednosti aranžmaja (zmanjšanega za morebitni strošek letalske vozovnice) in celotni strošek letalske vozovnice, zmanjšan za letališke in varnostne pristojbine in morebitno vplačan riziko odpovedi;
 • za odpoved od 29 do 22 dni pred odhodom organizator zadrži 30% vrednosti aranžmaja (zmanjšanega za morebitni strošek letalske vozovnice) in celotni strošek letalske vozovnice, zmanjšan za letališke in varnostne pristojbine in morebitno vplačan riziko odpovedi;
 • za odpoved od 21 do 15 dni pred odhodom organizator zadrži 50% vrednosti aranžmaja (zmanjšanega za morebitni strošek letalske vozovnice) in celotni strošek letalske vozovnice, zmanjšan za letališke in varnostne pristojbine in morebitno vplačan riziko odpovedi;
 • za odpoved od 14 do 8 dni pred odhodom organizator zadrži 80% vrednosti aranžmaja (zmanjšanega za morebitni strošek letalske vozovnice) in celotni strošek letalske vozovnice, zmanjšan za letališke in varnostne pristojbine in morebitno vplačan riziko odpovedi;
 • za odpoved od 7 dni do 1 dan pred odhodom organizator zadrži 100% celotne vrednosti aranžmaja in morebitno vplačan riziko odpovedi;
 • če se udeleženec ne pojavi ali odpove aranžma LTA programa na dan odhoda ali celo po njegovem začetku, ga organizator bremeni za celotno (100%) vrednost aranžmaja, ki je lahko povečana do višine dejanskih stroškov in morebitno vplačan riziko odpovedi.

Za ŠOLSKE EKSKURZIJE oz. zaključene skupine z vključenim letalskim prevozom, kjer kot organizator nastopa LTA, ma LTA d.o.o. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od datuma, ko je udeleženec predložil pisno odpoved. Če v programu za določen aranžma ni drugače določeno, ima LTA d.o.o. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe:

 • strošek letalske vozovnice je nepovraten v celoti ne glede na datum odpovedi, razen stroška letaliških taks, če vračilo odobri prevoznik (nizkocenovni prevozniki letaliških taks ne vračajo)
 • za odpoved do 60 dni pred odhodom: 120 EUR + riziko odpovedi
 • za odpoved od 59 do 30 dni pred odhodom 40% cene aranžmaja + riziko odpovedi
 • za odpoved od 29 do 8 dni pred odhodom 70% cene aranžmaja + riziko odpovedi
 • za odpoved od 7 do 0 dni pred odhodom 100% cene aranžmaja + riziko odpovedi
 • po odhodu 100% cene aranžmaja + riziko odpovedi

Za turistične aranžmaje, pri katerih LTA ni organizator, temveč nastopa v vlogi posrednika, veljajo pri ugotavljanju višine stroškov zaradi odpovedi potovanja najmanj naslednji pogoji:

 • do 60 dni – 30% cene aranžmaja + riziko odpovedi
 • 59 do 35 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja + riziko odpovedi
 • 34 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja + riziko odpovedi

Navedena višina stroškov zaradi odpovedi potovanja ne velja za strošek izbranih letalskih vozovnic ter za storitve kupljene preko rezervacijskih sistemov s posebnimi pogoji kot so: hoteli, najem avtomobila, transferji, razne vstopnice, trajektni prevozi, vizumi… Za vsako tako storitev je strošek odpovedi tudi 100% že na dan nakupa.

V primeru odstopa potnika od pogodbe o potovanju ali odstopa organizatorja potovanja od pogodbe o potovanju organizator potovanja brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe, vrne udeležencu vsa opravljena plačila, razen stroškov organizatorja zaradi odpovedi potovanja, ki so odvisni od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je udeleženec pisno odpovedal pogodbo o potovanju.
Potnik lahko prenese pogodbo o potovanju na tretjo osebo, ki izpolnjuje pogoje, ki se uporabljajo za to pogodbo, potem, ko je vsaj sedem dni pred začetkom potovanja na trajnem nosilcu podatkov o tem obvestil organizatorja potovanja. Prenositelj in prevzemnik pogodbe o paketnem potovanju sta solidarno odgovorna za plačilo preostalih pogodbenih obveznosti in vseh dodatnih pristojbin, taks ali drugih stroškov, nastalih pri prenosu.
V primeru spremembe programa aranžmaja na udeleženčevo lastno željo ali zaradi višje sile, pri tem pa ne obstaja upravičen razlog za spremembo programa, ki bi bil posledica nepravilno opravljene storitve s strani organizatorja LTA d.o.o., udeleženec nima pravice zahtevati odškodnine ali povračila dela cene aranžmaja. Če udeleženec potovanje v času trajanja aranžmaja LTA programov prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ne delno ne v celoti. V tem primeru pa je udeleženec odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročil. Za vsako spremembo že potrjene rezervacije, če je le-ta sploh še mogoča, organizator zaračuna udeležencu administrativne stroške v višini 15,00 EUR na prijavo. V primerih, ko pa so stroški spremembe višji, še zlasti, kadar aranžma obsega prevoz s čarterjem ali prevoz z redno letalsko linijo, in nastanejo tudi stroški zaradi odpovedi in spremembe s strani izvajalcev, pa LTA d.o.o. zahteva povrnitev dejanskih stroškov nastalih zaradi spremembe. Vsaka sprememba termina aranžmajev LTA programov znotraj enega meseca do odhoda pa se ne šteje več kot sprememba, ampak kot odjava, za katero velja zgoraj navedena tabela odpovednih stroškov.

RIZIKO ODPOVEDI

Če udeleženec ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) aranžmaja LTA programov ne bo udeležil, lahko vplača riziko odpovedi. Sporazum o odpovednem riziku se lahko sklene najkasneje na dan potrditve rezervacije in velja le v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci), zavarovanje pa ne krije dogodkov, ki so povezani z epidemijo in pandemijo. Udeleženec lahko uveljavlja povračilo vplačanega zneska rizika odpovedi iz naslova vplačanega odpovednega rizika le ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila. Riziko odpovedi za programe, katerih organizator je LTA znaša 5 % cene aranžmaja.
Riziko odpovedi za turistične aranžmaje drugih organizatorjev potovanj znaša 5% vrednosti aranžmaja.
S programom pa se lahko posebej določi drugačna višina rizika odpovedi oziroma, da odpovedni riziko ni mogoč.

Udeleženec potovanja ima iz naslova vplačanega rizika odpovedi torej pravico do povračila vplačanega zneska za pogodbeno dogovorjene storitve aranžmaja, zmanjšane za vplačila rizika odpovedi najpozneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe. LTA d.o.o. ne odgovarja za druge morebitne stroške, ki jih je imel udeleženec zaradi načrtovanega aranžmaja LTA programa. Udeleženec ima pravico do uveljavljanja vračila plačila na podlagi plačanega rizika odpovedi v primeru, da pogodbo o potovanju zaradi zgoraj navedenih razlogov odpove pred pričetkom aranžmaja. Kot pričetek aranžmaja LTA programa z organiziranim avtobusnim ali letalskim prevozom se šteje ura avtobusnega ali letalskega odhoda. V primeru lastnega prevoza se kot pričetek aranžmaja šteje ura, ko bi udeleženec lahko začel s koriščenjem nastanitvenih zmogljivosti. Če udeleženec aranžmaja LTA programov ne prične na dan, ki je določen kot pričetek aranžmaja in le-tega pred samim pričetkom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačanega rizika odpovedi. Smatra se tudi, da udeleženec ni pričel aranžmaja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo na pričetku aranžmaja ali med njegovim trajanjem, ne more nastopiti ali nadaljevati aranžmaja LTA programov. Udeleženec je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačanega rizika odpovedi. Udeleženec prav tako nima pravice do povračila iz naslova odpovednega rizika v primeru, ko ne predloži ustreznega pisnega dokazila o opravičenem razlogu odpovedi aranžmaja LTA programa. Zahtevka za uveljavitev odpovednega rizika ni mogoče uveljavljati po datumu odhoda na aranžma, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela aranžmaja. V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, ki jih krije odpovedni riziko in zaradi katerih udeleženec odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe, ima LTA d.o.o. pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo aranžmaja LTA programov. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti.
Stroški odpovedi v višini 100 % vrednosti aranžmaja se obračunajo tudi v primeru, če se potnik ne pojavi pravočasno na mestu odhoda ali v nastanitvenem objektu (no show), ali odpove aranžma oz. prekine potovanje že po njegovem začetku.
Potnikova odpoved na plačano prijavnino in stroške zavarovanja ne vpliva, poleg teh ga bremenijo tudi stroški odpovedi, ki se obračunajo skladno z lestvico, navedeno pod UDELEŽENČEVA ODPOVED POTOVANJA.
Letalske vozovnice so brez možnosti vračila, stroški odpovedi znašajo 100 % cene vozovnice. Velja za vse vrste vozovnic: redne linije, nizkocenovne prevoznike in čarterske polete.

OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese udeležencev v skladu z dobrimi navadami v turizmu. Udeležencu je dolžan nuditi vse v programu aranžmaja navedene storitve in je odgovoren za morebiti nerealizirane ali le delno realizirane storitve. Organizator izključuje vsako odgovornost v primeru spremembe ali neizvedenih storitev, nastalih zaradi višje sile (glejte točko ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI ALI SPREMEMBE ARANŽMAJA LTA PROGRAMA) ali zamud prevoznih sredstev, za katere je v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami odgovoren prevoznik.

POTOVALNI DOKUMENTI in OSTALE OBVEZNOSTI UDELEŽENCA POTOVANJ

Udeleženec se je dolžan pozanimati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Udeleženec oziroma starši ali skrbniki mladoletnih udeležencev so dolžni poskrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi, carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi matične države in tudi tiste, v katero potuje, ter pogojem letalskega prevoznika. Udeleženec mora imeti veljavni potni list ali drug veljavni ustrezni dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. Podatki na potovalnih dokumentih se morajo popolnoma ujemati s podatki, ki jih je udeleženec navedel na prijavnici. Če določene države vstop pogojujejo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta, mora udeleženec sam skrbeti, da so njegovi potovalni dokumenti ustrezni. Udeleženec si je dolžan pred potovanjem oziroma do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljenja, če so za te države zahtevana. LTA d.o.o. ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma in ne vrača stroškov, ki so nastali zaradi pridobitve dokumentov s strani jezikovnih šol. Če udeleženec teh obveznosti ne izpolni, ravna LTA d.o.o. po določilih o udeleženčevi odpovedi potovanja. LTA d.o.o. ne jamči za točnost informacij, navedenih v katalogu Jezikovni tečaji v tujini oz. na spletni strani LTA d.o.o., ki so pridobljena od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire, nosi vse stroške udeleženec sam. Če na potovanju izgubi dokumente ali pa so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje aranžmaja LTA programov ali vrnitev v domovino, si mora na lastne stroške priskrbeti nove. Če je udeležencu zaradi kršitve katerega od naštetih pogojev prepovedano nadaljevanje aranžmaja LTA programa, nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo pri tem. Spoštovati mora tudi hišni red pri gostiteljskih družinah, v študentskih rezidencah in kolidžih, gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če udeleženec ne bi upošteval svojih obveznosti ter navodil jezikovnih šol in predstavnikov LTA d.o.o., odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsako odgovornost za škodo, ki bi jo udeleženec lahko utrpel v takem primeru. Udeleženci prejmejo obvestilo o odhodu na aranžma LTA programov na svoj elektronski naslov (v primeru, da so ga podali ob prijavi), sicer pa po pošti najkasneje pet (5) dni pred odhodom. V kolikor obvestila 3 dni pred odhodom ne bi prejeli, morajo kontaktirati prijavno mesto ali organizatorja na zgoraj navedeni e-naslov in/ali telefon. Nesprejetje obvestila se ne obravnava kot višja sila; stroške, ki bi zaradi tega nastali, zato nosi izključno udeleženec sam. Vsi mladoletni udeleženci morajo najkasneje do 3 dni pred odhodom organizatorju LTA d.o.o. posredovati izpolnjene in podpisane dokumente, ki jih zahtevajo naše partnerske jezikovne šole v tujini in podpisano IZJAVO, s katero potrjujejo, da bodo izpolnjevali obveznosti in upoštevali navodila jezikovnih šol in predstavnikov LTA d.o.o. V nasprotnem primeru lahko partnerska šola in organizator LTA d.o.o. zavrnejo udeležbo na aranžmaju LTA programov.

TRAJANJE ARANŽMAJA LTA PROGRAMOV IN REZERVIRANA OSKRBA

Prvi in zadnji dan aranžmaja LTA programov sta namenjena prihodu v kraj aranžmaja (npr. jezikovnega tečaja) in odhodu iz tega kraja, s tem povezanimi transporti in nastanitvijo. Ura odhoda na potovanje je lahko tudi popoldanska oziroma večerna in ura vrnitve tudi jutranja. V vsakem primeru pa se dan odhoda in dan vrnitve štejeta kot dneva aranžmaja LTA programov. Gostiteljske družine, v kolidžih, v hotelih ali študentskih rezidencah pri prihodih v poznih večernih urah niso dolžni udeležencu postreči z večerjo, enako velja za zajtrk pri odhodih v zgodnjih jutranjih urah. Prosimo, upoštevajte da rezervirana oskrba velja samo v času vašega bivanja v kraju aranžmaja, in sicer od trenutka, ko se nastanite, do trenutka, ko zapustite kraj nastanitve.

KATEGORIZACIJA IN OPIS STORITEV

Kategorizacije nastanitvenih objektov, navedene v tem katalogu, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije, veljavne v času izdaje tega kataloga. Prehrana, udobje, hišni red in druga ponudba so pod nadzorom strokovnih in vladnih združenj (npr. British Council) in nanje organizator nima nikakršnega vpliva. Standardi ponudb med izbranimi šolami in kraji so različni in neprimerljivi. Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, ki jo je udeleženec dobil na prodajnem mestu, ki ni v skladu z opisi storitev v tem programu. Organizator prav tako ne odgovarja za informacije na spletnih straneh posameznih jezikovnih šol in nastanitvenih objektov.

PRTLJAGA

Po določilih posameznih letalskih prevoznikov ima udeleženec pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage. Za vsak presežen kilogram prtljage ali za posebno prtljago kot so npr. glasbeni instrumenti, oprema za golf itn., se plača dodatno, in sicer praviloma ob odhodu neposredno na letališču. Prevoz te prtljage je treba najaviti že ob prijavi, letalski oz. avtobusni prevoznik pa si zaradi omejitve zmogljivosti vseeno pridržuje pravico do zavrnitve prevoza te prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi udeleženec sam. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage udeleženec sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage udeleženec izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. Organizator prav tako ne odgovarja za krajo ali poškodovanje prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz nastanitvenih objektov (priporočamo najetje sefa) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov).

SOBE

Če udeleženec pri rezervaciji ni doplačal nastanitve s posebnimi značilnostmi, bo nastanjen v skladu s ponudbo posameznega aranžmaja v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje udeležencem aranžmajev LTA programov. Slike sob v katalogu so le primeri sob. Namestitev udeležencev po sobah je v pristojnosti partnerskih jezikovnih šol oz. ponudnikov nastanitvenih kapacitet, LTA d.o.o. na to nima nikakršnega vpliva. Udeleženčeve želje posredujemo šolam, a ne moremo zagotoviti, da bodo le-te izpolnjene. Pri nastanitvi v tri- do štiriposteljnih sobah v mladinskih hotelih, hotelih in študentskih rezidencah mora udeleženec upoštevati, da gre za dvoposteljno sobo z dodatnimi ležišči.

ZDRAVSTVENI PREDPISI IN ZAŠČITA

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v nekatere države udeleženec dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, razen če bi obstajale kontraindikacije za udeleženčevo zdravje. V tem primeru je udeleženec dolžan predložiti zdravniško potrdilo. Udeleženec ima pravico do zdravstvene zaščite in zdravstvenih storitev v tujini v obsegu in na način, ki je določen s predpisi pristojne zdravstvene ustanove, in se je dolžan z njimi seznaniti pred začetkom aranžmaja LTA programov.

INFORMACIJE

Informacije, ki jih udeleženec dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo LTA d.o.o. bolj kot navedbe v katalogu Jezikovni tečaji v tujini, na spletni strani www.lta.si ali v ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. SPLOŠNE INFORMACIJE, objavljene v katalogu Jezikovni tečaji v tujini veljajo za vse aranžmaje, tako za skupinske kot individualne odhode, za razpisane in posebej pripravljene programe in rezervirane storitve, ter so sestavni del SPLOŠNIH POGOJEV.

REKLAMACIJE

Udeleženec mora brez nepotrebnega odlašanja, pri čemer se upoštevajo vse okoliščine primera, obvestiti organizatorja potovanja o vseh neskladnostih, ki jih ugotovi med izvedbo potovalnih storitev, vključenih v pogodbo. Organizator mora v razumnem roku odpraviti neskladnosti. Udeleženec lahko zahteva znižanje cene ali povrnitev škode zaradi neskladnosti s pogodbo v dveh letih od nastanka neskladnosti.
Majhnih pomanjkljivosti se ne upošteva. Če so storitve navedene v programu po mnenju udeleženca, kar pa je neodvisno od osebnih lastnosti posameznika, njegove starosti in spola, posebne občutljivosti ali neobčutljivosti, opravljene slabo, lahko udeleženec poda pritožbo oziroma reklamacijo. Reklamacija mora biti pisna. Udeleženec mora nepopolno opravljene storitve, nepravilnosti ali pomanjkljivosti grajati na kraju samem in reklamacijo podati predstavniku organizatorja LTA d.o.o., spremljevalcu jezikovnih tečajev v tujini za mladino, neposrednemu izvajalcu – npr. jezikovni šoli v tujini ali organizatorju potovanja LTA d.o.o. Udeleženec mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati z dobrim namenom.
Organizator bo vsebinsko obravnaval samo pritožbe z vsemi zahtevanimi priloženimi dokumenti o vzroku reklamacij, ki so bile ugotovljene na kraju samem in bodo v pisni obliki predložene prodajnemu mestu, kjer se je prijavil na aranžma LTA programov. Vloži jo lahko sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo pritožbi. Reklamacija mora biti utemeljena, zato je potrebno priložiti ustrezne dokaze oz. potrdila ustreznih oseb o dejanskem stanju in morebitne račune glede dodatnih stroškov, na osnovi katerih uveljavlja svoj zahtevek o odškodnini.
Organizator mora izdati pisni odgovor k navedeni pritožbi v razumnem času po njenem sprejemu oziroma v roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve.
Dokler organizator ne izda pisnega sklepa, se udeleženec odreče posredovanju katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom. Organizator lahko v skladu s prvim odstavkom b57.f člena ZVPot s pogodbo o potovanju omeji višino denarne odškodnine za povzročeno škodo zaradi neskladnosti s pogodbo, ki ne sme biti manjša od trikratnega zneska celotne cene aranžmaja, razen za povrnitev škode za telesne poškodbe ali za škodo, povzročeno namenoma ali iz malomarnosti.
Udeleženec ima pravico do odškodnine v višini realne vrednosti reklamiranega dela aranžmaja, ne pa tudi dela aranžmaja – storitev, ki jih je udeleženec že dobil in je bil z njimi zadovoljen. To določilo ne velja v primeru, da ima LTA d.o.o. pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona. Omejitev odgovornosti velja za vse aranžmaje LTA programov. Udeleženec ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Varstvo osebnih podatkov podjetja LTA d.o.o. je urejeno v Politiki zasebnosti in Izjavi o varstvu osebnih podatkov https://www.lta.si/varstvo-osebnih-podatkov/politika-zasebnosti-in-izjava-o-varstvu-osebnih-podatkov. Namenjena je seznanitvi uporabnikov storitev podjetja LTA d.o.o. z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja LTA d.o.o., Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica ter pravicami posameznikov na tem področju.

V Politiki zasebnosti so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 zajete naslednje informacije:

– kontaktne informacije posameznika ali podjetja,

– namen zbiranja in obdelava (posredovanje) osebnih podatkov,

– obdobje hrambe osebnih podatkov,

– pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,

– pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

SODNA PRISTOJNOST

Če kupec ni zadovoljen z odločitvijo organizatorja, ima pravico poiskati zaščito na sodišču. V tem primeru je pristojno sodišče v Mariboru.

Odgovorni organizator:
LTA, organizacija potovanj, d.o.o., Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica
tel.: 02 6210 211, faks: 02 6210 212

PRODAJA IN POSREDOVANJE TURISTIČNIH ARANŽMAJEV, KO LTA NI ORGANIZATOR POTOVANJA

V primerih, ko LTA ni organizator potovanja, ampak nastopa zgolj kot posrednik pri sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja,  LTA ne odgovarja za storitve na programih.  V takih primerih odgovarja zgolj za informiranje oziroma posredovanje. Od organizatorja prejete informacije predaja potniku. Vsi programi, kjer nastopa LTA kot posrednik, so posebej označeni in dostopni na spletni strani www.lta.si na povezavi POTOVANJA IN IZLETI. LTA je kot posrednik naveden na ponudbi, prijavnici in voucherju. Pogoji prijave, plačila in še posebej morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi splošnimi pogoji organizatorja. Šteje se, da LTA prodaja tovrstne programe v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem potovanja. LTA lahko v reševanju posreduje, oziroma potniku ali organizatorju ponudi pomoč pri posredovanju.

ONLINE SPLETNI TESTI

Preverite svoje znanje tujih jezikov

AngleščinaSpletni test – preverite znanje angleškega jezika.

NemščinaSpletni test – preverite znanje nemškega jezika.